Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến Tư pháp

21/09/2021 16:45
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021 của Quỹ Thúc đẩy sáng kiến Tư pháp (JIFF) đã được Ban Chỉ đạo dự án phê duyệt, Ban Thư ký quỹ JIFF đã chủ trì thực hiện hoạt động 'Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về hỗ trợ pháp lý cho các vụ việc dân sự và hình sự và thực hiện Luật trợ giúp pháp lý 2017'.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/trien-khai-ke-hoach-hoat-dong-nam-2021-cua-quy-thuc-day-sang-kien-tu-phap/c/40303354.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px