GIÁM SÁT THỰC HÀNH, TIẾT KIỆM CHỐNG LÃNG PHÍ: NHIỀU ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC SAU KHI TRIỂN KHAI KHÔNG CÓ SẢN PHẨM

12/08/2022 21:02
Sáng ngày 12/8/2022, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát điều hành nội dung buổi làm việc.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/giam-sat-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-nhieu-de-tai-nhiem-vu-khoa-hoc-sau-khi-trien-khai-khong-co-san-pham/c/43435069.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px