Công chứng viên không phát hiện giấy tờ giả có phải bồi thường?

20/10/2021 07:37
Thực tiễn xét xử, nếu công chứng viên không biết hoặc không có sự bàn bạc, cố ý tạo điều kiện cho các bị cáo thực hiện việc chiếm đoạt thì không phải bồi thường.
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/cong-chung-vien-khong-phat-hien-giay-to-gia-co-phai-boi-thuong/c/40611049.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px