Chuyển nhượng nhà đất có ngay tình không khi có người khác đang cư trú?

13/10/2021 21:30
Hỏi: Nhà đất là di sản thừa kế của cha mẹ ông B. Ông B. giả chữ ký của anh em chuyển nhượng cho ông A. Sau đó, ông A. đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Việc ông B. giả chữ ký được cơ quan nhà nước xác định là đúng. Hiện anh em ông B. vẫn đang cư trú tại nhà đất nêu trên. Nếu tôi nhận chuyển nhượng của ông A có được xem là ngay tình không?
Link nguồn bài viết
https://baomoi.com/chuyen-nhuong-nha-dat-co-ngay-tinh-khong-khi-co-nguoi-khac-dang-cu-tru/c/40545235.epi
Truy cập link gôc

Vị trí Quảng Cáo VIP Right 01
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 02
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 03
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 04
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 05
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 06
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px
Vị trí Quảng Cáo VIP Right 07
Phí: 200k / 1 tháng
Kích thước : 390 x 90 px